Loading...

Polityka prywatności

Chronimy i szanujemy prywatność Użytkowników naszych usług świadczonych drogą elektroniczną. Polityka Prywatności usługi (w treści dokumentu „Usługa”) obejmuje dane przekazane nam za pośrednictwem serwisu internetowego www.mobicard.pl. Zawiera również informacje dotyczące celu i sposobu ich wykorzystania oraz zakresu dostępu i nadzoru Użytkowników do powierzonych nam danych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administratorem danych osobowych Użytkowników (osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów gospodarczych, fundacji, zrzeszeń i organizacji) jest Mobiex S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734298 w Warszawie, NIP 1132975880.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922; ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219; ze zm.), przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 121, poz. 1306.), Dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000), Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 201, str. 37; zm.: Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 105, str. 54 oraz z 2009 r. Nr 337, str. 11) oraz w zakresie w nich nieuregulowanym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Przez określenie Serwis rozumie się witrynę znajdującą się pod adresem: https://www.mobicard.pl.

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im przez Regulamin Serwisu internetowego Mobicard.
Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem www.mobicard.pl i Usług jest dobrowolne. Odmowa udostępnienia danych może skutkować brakiem dostępu do pełnej funkcjonalności oferowanych Usług i Produktów.

Mobiex S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usług w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres e-mail, numer telefonu, informacje niezbędne do wysyłki karty Mobicard oraz dane osobowe udostępniane przez Użytkowników w prowadzonej korespondencji. Użytkownik jako właściciel powierzonych danych ma prawo do nieograniczonej aktualizacji i usunięcia danych przekazanych w procesie rejestracji. Aktualizacja danych winna nastąpić niezwłocznie po zmianie danych tak, aby Usługi mogły być zrealizowane prawidłowo.

Mobiex S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celach marketingowych (marketingu bezpośredniego) własnych produktów oraz świadczonych usług.

Mobiex S.A. zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania danych Użytkowników podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem udostępnianego Serwisu www.mobicard.pl (np. w zakresie realizacji płatności i umawiania wizyt u partnerów programu karty Mobicard ), przy czym podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystywania powierzonych danych w celach marketingowych. Każdorazowo lista podmiotów trzecich, którym zostaną przekazane dane osobowe w związku z usługą, dostępna jest na stronach Serwisu www.mobicard.pl przy dokonywaniu płatności za kartę Mobicard oraz w wyszukiwarce partnerów programu karty Mobicard.

Mobiex S.A. po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną przetwarza tylko te spośród wskazanych danych, które są :
1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z produktu;
2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy;
3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922; ze zm.);
4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Mobiex S.A. Użytkownikom, którzy przekazali dane osobowe zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji własnych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922; ze zm.).

Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usługami i narzędziami, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu oraz rozumie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie powierzonych danych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że linki zamieszczone w Serwisie lub aplikacji mobilnej, mogą przekierować do zewnętrznych usług i innych witryn, znajdujących się poza Serwisem, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Administratora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mobiex S.A. przetwarza dane osobowe jako podmiot, któremu Użytkownik powierzył ich przetwarzanie na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922; ze zm.). Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w zakresie adresu email oraz pozostałych danych, niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu. Dalsze powierzenie przetwarzania danych może nastąpić wyłącznie w granicach i w celu prawidłowego świadczenia Usługi.


Mobiex S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażących zaniedbań.

WARUNKI TECHNICZNE

W trakcie korzystania z zasobów Serwisu wykorzystywane dla świadczenia usług serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać dane, w szczególności np. adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem do Serwisu, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne.

Mobiex S.A. wykorzystuje je wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usługi, zapewnienia najwyższej jakości oraz podwyższania jakości świadczonych usług, a także w celach technicznych i statystycznych.

COOKIES

Serwis www.mobicard.pl wykorzystuje cookies identyfikujące Użytkowników w zakresie niezbędnym do wsparcia efektywnego wykorzystania udostępnianych funkcjonalności.
Serwis wykorzystują dwie kategorie cookies:
Session Cookies – pliki zapisywane w celu określenia statusu logowania Użytkowników.
Action Cookies – pliki zapisywane w celu rejestrowania aktywności Użytkowników w Serwisie. Dostarczają dane statystyczne, na podstawie których optymalizowane są funkcjonalności Serwisu.

Warunkiem działania plików cookies jest akceptacja przez Użytkownika lub Subskrybenta odwiedzającego Serwis.
Akceptacja cookies w ustawieniach przeglądarki jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies. Zablokowanie cookies wyrażone brakiem akceptacji może ograniczać lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Serwis

UJAWNIENIE DANYCH

Dane gromadzone i przetwarzane przez Serwis mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:
ochrony praw Mobiex SA lub osób trzecich, ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób, zapobiegania lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym, obraźliwym oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

UDOSTĘPNIANE PRZEZ MOBIEX S.A. ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH POZYSKIWANIU I MODYFIKOWANIU PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE, DANYCH OSOBOWYCH PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJA HANDLOWA

Mobiex S.A., w przypadku uzyskania stosownej zgody Użytkownika Serwisu, zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom Serwisu informacji handlowych, niestanowiących oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, dotyczących działalności Serwisu oraz działalności partnerów i kontrahentów Mobiex SA. Wysyłanie informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz zakresu bezpośrednio świadczonej usługi Serwisu nie traktuje się jako informacji handlowych.
Użytkownik Serwisu ma prawo do wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz do wglądu, zmiany i usunięcia własnych danych. Informacje handlowe otrzymywane w związku z korzystaniem z Serwisów oraz jego partnerów i Kontrahentów będą przesyłane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219; ze zm.)

UŻYTKOWNICY
Serwis przeznaczony jest dla wszystkich osób bez dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, wyznanie lub przekonania polityczne z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących regulacji prawnych. Użytkownicy małoletni mogą korzystać z Serwisu za zgodą i pod nadzorem przedstawicieli ustawowych.

LINKI DO INNYCH STRON

Serwis może zawierać linki przekierowujące Użytkownika Serwisu na zewnętrzne strony internetowe. Linkowanie do stron zewnętrznych nie stanowi o istniejących powiązaniach lub zależnościach pomiędzy Mobiex S.A., a podmiotem będącym właścicielem lub administratorem stron internetowych.
Mobiex SA w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekierowań i nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych.
Mobiex SA nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na stronach docelowych, na które przekierowują linki.

WYMOGI PRAWNE

Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do stosowania się do wymogów zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000), Dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 201, str. 37; zm.: Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 105, str. 54 oraz z 2009 r. Nr 337, str. 11).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie pytania, wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wykorzystywania Serwisu prosimy kierować na adres: office@mobicard.pl.

Mobiex SA zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, modyfikacji lub uzupełniania treści niniejszej Polityki Prywatności.
 


powrót