Loading...

Regulamin serwisu www

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług oferowanych przez serwis www.mobicard.pl i korzystania z karty Mobicard.

Definicje

Mobiex

Właściciel platformy www.mobicard.pl, i wystawca karty rabatowej Mobicard

Mobiex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok 315, 04-041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000734298 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132975880, REGON: 380366695

Użytkownik   Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu mobicard.pl i karty rabatowej Mobicard
Regulamin Niniejszy regulamin świadczenia usług dla Użytkownika
Serwis www Strona internetowa Mobicard dostępna pod adresem www.mobicard.pl
Karta Mobicard

Karta rabatowa umożliwiająca Użytkownikom karty korzystanie z usług i zakupów produktów na preferencyjnych warunkach cenowych oferowanych przez Partnerów karty Mobicard

Serwis partnerski

Niezależne podmioty gospodarcze świadczące usługi motoryzacyjne, które zaoferowały dla posiadaczy karty Mobicard preferencyjne warunki cenowe na oferowane usługi i produkty.

Treści Wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie


Korzystania z Serwisu www

 1. Z Serwisu mogą korzystać osoby, które wyrażą zgodę na postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody lub odwołał zgodę na zapisy Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, rejestracji jak również podawania danych osobowych. Rejestracja i podanie danych osobowych są wymagane do założenia Konta i zamówienia karty Mobicard.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania:
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  2. poczty elektronicznej (i jej odbierania),
  3. oprogramowania do odczytywania plików PDF,
  4. przeglądarek Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 21.0 albo Google Chrome 34 (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies.
 4. Użytkownik może korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

 Korzystanie z karty Mobicard

 1. Karta Mobicard wydawana jest Użytkownikowi, który dokonał jej zakupu na stronie www.mobicard.pl zgodnie z opisaną tam procedurą i za określoną jednorazową opłatą obowiązującą w dniu złożenia zamówienia lub otrzymał ją od partnerów programu, którzy zakupili kartę Mobicard w celu przekazania jej Użytkownikowi.
 2. Kartą Mobicard może posługiwać się Użytkownik, który jest w jej posiadaniu a jej data ważności znajduję się na karcie.
 3. Aktualna lista serwisów partnerskich oraz informacja o warunkach cenowych i rabatowych oferowanych przez nich usług lub towarów znajduje się na stronie www.mobicard.pl. Liczba serwisów partnerskich, oferta cenowa i warunki rabatowe mogą ulegać zmianie w czasie ważności karty Mobicard.
 4. Warunkiem skorzystania przez Użytkowników karty Mobicard z preferencyjnych warunków cenowych i rabatowych na oferowane usługi i towary jest:
  1. kontakt telefoniczny z Działem Serwisu Mobicard i zlecenie umówienia wizyty w serwisie partnerskim
  2. okazanie przy zakupie usługi lub towaru ważnej Karty Mobicard w serwisie partnerskim
 5. Warunki cenowe wynikające z posiadania kilku kart Mobicard nie sumują się. Użytkownik jest zobowiązany dokonać wyboru, z której karty skorzysta przy zakupie danej usługi lub towaru.
 6. Wyłącznym zlecającym i płatnikiem za usługę w wybranym serwisie partnerskim z listy serwisów dostępnych na stronie www.mobicard.pl jest Użytkownik.
 7. Mobiex w żadnym zakresie nie jest podmiotem odpowiedzialnym za jakość wykonanych usług i dostarczonych towarów. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi serwis partnerski wykonujący zleconą przez Użytkownika usługę lub sprzedający towar. W związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z jakością wykonanych usług i dostarczonych towarów Użytkownik zobowiązany jest kierować do serwisu partnerskiego, w którym odbyła się realizacja danej usługi czy zakup towaru.
 8. Gwarancja za wykonane usługi i zakupione towary jest udzielana przez serwis partnerski wykonujący usługę lub sprzedajacy towar i wynika z obowiązujących w tym zakresie regulacji u dostawców usług i towarów.
 9. Mobiex nie ponosi odpowiedzialności za termin przyjęcia pojazdu Użytkownika do serwisu partnerskiego jak i też za czas realizacji zleconej przez Użytkownika usługi czy dostawy towaru.
 10. Wszelkie rabaty na usługi i towary oferowane w ramach karty Mobicard nie dotyczą niestandardowego wyposażenia i specjalistycznej zabudowy pojazdów.
 11. Karta serwisowa nie jest dedykowana dla pojazdów powyżej 3,5 t DMC

Zamieszczone treści w Serwisie www

 1. Zamieszczane w Serwisie treści są na bieżąco aktualizowane, a w szczególności:
  1. informacje dotyczące opisu karty Mobicard i warunków handlowych w serwisach partnerskich,
  2. funkcję umożliwiającą zawarcia umowy zakupu karty Mobicard,
  3. dane umożliwiające kontakt ze sprzedającym, spółką Mobiex.
 2. Prawa do wszelkich udostępnionych Treści przysługują Mobiex lub podmiotom współpracującym z Mobiex lub podmiotom, które zezwoliły Mobiex na umieszczenie tych Treści w Serwisie. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw, ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu treści o charakterze bezprawnym, reklamowym lub komercyjnym.
 4. Mobiex może wprowadzać zmiany w Serwisie, w tym modyfikować Treści. Modyfikacja treści nie ma wpływu na dokonane przed jej wprowadzeniem zamówienia karty Mobicard.

Odpowiedzialność za treści

Odpowiedzialność za dostarczone Treści informacji handlowych ponoszą dostawcy usług w nich wskazanych.

Odstąpienie od umów zawartych w wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz.271 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od daty wydania karty Mobicard.
.
Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych jest wymagane jedynie przy zakładaniu konta celem zamówienia karty Mobicard przez Użytkownika.
 2. Podanie danych osobowych przy zamawianiu karty Mobicard przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupu.
 3. Mobiex przetwarza w przypadku zamawiania karty Mobicard dane osobowe Użytkownika niezbędne do dokonania płatności i wysyłki karty do użytkownika.
 4. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Polityką bezpieczeństwa, która zawiera szczegółowe informacje i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje przesyłając wiadomości e-mail na adres office@mobicard.pl podając:
  1. dane kontaktowe,
  2. opis przyczyny reklamacji.
 2. Na reklamację odpowiemy w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację wyślemy Użytkownikowi na adres zamieszkania, adres korespondencyjny lub na adres e-mail podany w reklamacji.

Postawienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przerwy w dostępności Serwisu, w szczególności wynikających z prac modernizacyjnych i konserwacyjnych.
 3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu jest prawo polskie.

www.mobicard.pl/Image/2019_01_06_12_01_08_formularz_odstapienia_od_umowy.pdf