Loading...

Regulamin wyceny usługi serwisowej

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług wyceny usługi serwisowej

Definicje

Mobiex

Właściciel platformy www.mobicard.pl, i wystawca karty rabatowej Mobicard

Mobiex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok 315, 04-041 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734298przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132975880, REGON: 380366695

Użytkownik

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z karty rabatowej Mobicard

Regulamin

Niniejszy regulamin świadczenia usług dla Użytkownika

Serwis www

Strona internetowa Mobicard dostępna pod adresem www.mobicard.pl

Karta Mobicard

Karta rabatowa umożliwiająca Użytkownikom karty korzystanie z usług i zakupów produktów na preferencyjnych warunkach cenowych oferowanych przez Partnerów karty Mobicard oraz dająca możliwość wyceny usługi serwisowej

Pojazd

Samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t, zarejestrowany w  Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczony do ruchu na drogach stosownie do przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”

Usługa serwisowa

Przeglądy okresowe i naprawy pogwarancyjne wynikające z normalnego zużycia i powstałe podczas prawidłowej eksploatacji Pojazdu objęte ochroną na podstawie niniejszego regulaminu.

Serwis partnerski

Niezależny podmiot gospodarczy świadczący usługi serwisowe, które oferuje dla posiadaczy karty Mobicard preferencyjne warunki cenowe na oferowane usługi i towary

Treści

Wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie 

Wycena usługi serwisowej

 1. Wycena usługi serwisowej to usługa dla posiadaczy karty Mobicard, która daje możliwość otrzymania wstępnego kosztorysu usługi serwisowej dla wskazanego przez Użytkownika pojazdu.
 2. Wycena usługi serwisowej jest przygotowywana przez Partnerów serwisowych współpracujących z Mobiex, a koszt wyceny jest bezpłatny dla Użytkownika.
 3. Podając dane pojazdu oraz wstępny, ogólny zakres usługi serwisowej Użytkownik otrzyma w przeciągu 48h wstępną wycenę usługi serwisowej, która zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika.
 4. Decyzja o skorzystaniu z usługi serwisowej należy do Użytkownika, który w przypadku chęci skorzystania może zlecić w Dziale Serwisu Mobicard umówienie wizyty w serwisie partnerskim.
 5. Ostateczna wycena i zakres usługi serwisowej dokonywana jest podczas wizyty w serwisie partnerskim a wyłącznym zlecającym i płatnikiem za usługę w wybranym serwisie partnerskim jest Użytkownik.
 6. Mobiex w żadnym zakresie nie jest podmiotem odpowiedzialnym za jakość wykonanych usług i dostarczonych towarów. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi serwis wykonujący zleconą przez Użytkownika usługę. W związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z jakością wykonanych usług i dostarczonych towarów Użytkownik zobowiązany jest kierować do serwisu, w którym odbyła się realizacja danej usługi.
 7. Gwarancja za wykonane usługi i zakupione towary jest udzielana przez serwis partnerski wykonujący usługę i wynika z obowiązujących w tym zakresie regulacji u dostawców usług i towarów.
 8. Mobiex nie ponosi odpowiedzialności za termin przyjęcia pojazdu Użytkownika do serwisu partnerskiego jak i też za czas realizacji zleconej przez Użytkownika usługi.

Zamieszczone treści w Serwisie www

 1. Zamieszczane w Serwisie treści są na bieżąco aktualizowane, a w szczególności:
  1. informacje dotyczące wyceny usługi serwisowej,
  2. funkcję umożliwiającą przygotowanie i przesłanie wyceny,
  3. dane umożliwiające kontakt ze sprzedającym, spółką Mobiex.
 2. Prawa do wszelkich udostępnionych Treści przysługują Mobiex lub podmiotom współpracującym z Mobiex lub podmiotom, które zezwoliły Mobiex na umieszczenie tych Treści w Serwisie. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw, ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu treści o charakterze bezprawnym, reklamowym lub komercyjnym.
 4. Mobiex może wprowadzać zmiany w Serwisie, w tym modyfikować Treści. Modyfikacja treści nie ma wpływu na dokonane przed jej wprowadzeniem zamówienia karty Mobicard.

Odpowiedzialność za treści

Odpowiedzialność za dostarczone Treści informacji handlowych ponoszą dostawcy usług w nich wskazanych.

Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymagane w celu uzgodnienia z Użytkownikiem, przygotowania i przesłania wyceny usługi serwisowej oraz umówienia Użytkownika na wizytę w serwisie partnerskim. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
 2. Mobiex przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do świadczenia usług wyceny usługi serwisowej dla Użytkownika.
 3. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Polityką bezpieczeństwa, która zawiera szczegółowe informacje i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje przesyłając wiadomości e-mail na adres office@mobicard.pl podając:
  1. dane kontaktowe,
  2. opis przyczyny reklamacji.
 2. Na reklamację odpowiemy w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację wyślemy Użytkownikowi na adres zamieszkania, adres korespondencyjny lub na adres e-mail podany w reklamacji.

Postawienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przerwy w dostępności Serwisu, w szczególności wynikających z prac modernizacyjnych i konserwacyjnych.
 3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu jest prawo polskie.